Hệ sinh thái quản trị toàn cầu của IKE nhằm
hướng đến một nền quản trị mới tại Việt Nam

CÁC KHÓA NỔI BẬT

Chương trình đào tạo In-house

Triển khai các chương trình đào tạo ‘In-house’ được thiết kế chuyên biệt theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp trong và ngoài nước. Các chương trình đào tạo theo yêu cầu này được thiết kế chuyên biệt phù hợp với từng mục tiêu đào tạo & những đặc thù riêng của từng doanh nghiệp và được tổ chức trên khắp mọi miền đất nước.

Đăng ký theo yêu cầu

Chương trình đào tạo In-house

Triển khai các chương trình đào tạo ‘In-house’ được thiết kế chuyên biệt theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp trong và ngoài nước. Các chương trình đào tạo theo yêu cầu này được thiết kế chuyên biệt phù hợp với từng mục tiêu đào tạo & những đặc thù riêng của từng doanh nghiệp và được tổ chức trên khắp mọi miền đất nước.

Đăng ký theo yêu cầu

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU